Rekrutacja:

Wniosek o przycięcie dziecka na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Przysposabiającej do Pracy

ZASADY PRZYJĘCIA DO SPECJALNEGO OŚRODKA

SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO

 

 

SOSW jest placówką edukacyjno-terapeutyczną, opiekuńczą i wychowawczą, przeznaczoną dla dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu swojego zamieszkania. 

Wychowankami mogą być dzieci od 3 roku życia do ukończenia edukacji, ale nie dłużej niż do 24 roku życia. Podstawą przyjęcia do Ośrodka jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

 

Przedszkole Specjalne:

– dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem, w wieku od 3 do 8 lat

Szkoła Podstawowa Specjalna:
– klasy I-VIII dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

– klasy I-III dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Grupa rewalidacyjno – wychowawcza /zajęcia indywidualne rewalidacyjno – wychowawcze:

– dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim.

Grupy wychowawcze:

Uczniowie spoza Międzyrzeca Podlaskiego, którzy nie mają możliwości codziennego dojazdu do szkoły  mogą korzystać z  bezpłatnego zakwaterowania w grupach wychowawczych (internacie) ośrodka, dzięki temu od poniedziałku do piątku są objęci całodobową opieką nauczycieli i wychowawców

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka:

– dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole.