Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w SOSW

W ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w naszym Ośrodku

-oferujemy: 

zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju;

zajęcia z psycholog;

zajęcia z logopedą;

zajęcia z pedagog;

zajęcia rewalidacyjne;

– wspieramy:

rozwój wychowanków na wszystkich etapach edukacyjnych;

nauczycieli w diagnozie i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

rodziców- w procesie wychowania

– umożliwiamy:

udział w zajęciach z terapii pedagogicznej,

 zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych;

 korekcyjno- kompensacyjnych;

logopedycznych,

 rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne,

 zajęciach związanych z planowaniem dalszego kierunku kształcenia;

udział w konsultacjach z nauczycielem terapeutą w razie potrzeby;

korzystanie z „magicznego dywanu”- projektora do interakcji w rozszerzonej rzeczywistości, który bawi, uczy oraz wspomaga proces rewalidacji;

– zapewniamy:

zindywidualizowane podejście do wychowanka;

przyjazne otoczenie;

bezpieczeństwo podczas zajęć;

wszechstronny rozwój wychowanków;

sprzyjające warunki terapii wychowanków;

– reagujemy na:

trudności dydaktyczno- wychowawcze;

sytuacje kryzysowe;

sytuacje wymagające interwencji profilaktycznej;

– gwarantujemy:

fachową pomoc;

dobrze wyposażone gabinety;

stosowanie szeregu metod, technik i narzędzi  sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi

wychowanków;

korzystanie z szeregu programów edukacyjnych oraz interaktywnych pomocy do terapii;

współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka.