Oświadczenie w sprawie dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzecu Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzecu Podlaskim.

Status pod względem zgodności z ustawą: Strona internetowa jest nie zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Data publikacji: 2018-01-01

Data aktualizacji: 2023-02-08

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Modrzewska, e-mail: sosw@miedzyrzec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 311 92 08. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku SOSW

Przed budynkiem SOSW wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dojście do budynku ma min. 1,5 m szerokości oraz oznakowane kontrastowo schody. Budynek SOSW jest wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich  oraz windę pozwalającą na przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami  od -1 do 1.

Na obszarze każdej kondygnacji nie ma zmian poziomów, korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach (min. 1,2 m szer.)

Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych (wyposażone w uchwyty przy umywalkach i toaletach oraz instalację alarmową )

W budynku SOSW umieszczone są informacje w formie piktogramów , także odnośnie oznaczeń ewakuacyjnych.

W SOSW nie ma ograniczeń w zakresie wstępu z psem asystującym. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Szczegółowe informacje nt. dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.